Ferbining liederskip

In ferbinende manager...

sjocht en ûntwikkelet de organisaasje as in rjochte en ynklusive gehiel fan minsken en aktiviteiten
is oertsjûge fan it ferbân tusken 'goed wurk' en 'goede prestaasje' en hannelet op dit leauwen
fiert fertikale (belieds-) dialooch en horizontale (ynput-útfier) ​​gearwurking yn it organisatoarysk skema en advisearret dit oan kollega-lieders
stribbet nei duorsume ferbetteringen dy't wearde tafoegje
besjocht 'helpen' en 'iepen wêze om te helpen' as basis foar effektive gearwurking
sjocht meiwurkers as kollega's en stelt harren yn steat om harren talinten te ûntdekken en ta te passen
jout meiwurkers de ynformaasje dy't se nedich binne om goed te prestearjen
siket kontinu de lykwicht tusken organisatoaryske doelen en de belangen fan meiwurkers, klanten en maatskippij