Hoe Goed Kent Dick Simons Himsels As Leidingjaande?

Ferbinend ûndernimmer Dick Simons is allergysk foar struktuer en siket leaver de kreative mooglikheden binnen it systeem dat jûn wurdt.

It ynfoljen en bespegeljen fan de Ferbinend Leidinggeven Spegelreflector is in tankber fertrekpunt foar in goed petear.

Wa is Dick Simons? Foarst en boppe-al yn dit ferbân: tegearre mei ûndertekene de grûnlizzer fan de feriening foar Ferbinend Leidingjaan (en dus libbenslang earelid ).

Dêrneist is Dick al syn hiele rike libben in kreatyf en alsidich ûndernimmer en in wiere community-man. Hy wie ûnder oare oprjochter en foarsitter fan de pleatslike golfferiening, direkteur fan it Reade Krús yn syn regio, profesjoneel mediator / bemiddeler yn en út namme fan syn gemeente en lid fan ferskate kommisjes Ombudsman.

Dick oer syn CLM profyl: "Ik had wel iets meer geel, en wat minder blauw verwacht, je kent mij tenslotte als een vindingrijk persoon en iemand die nu niet precies van regeltjes en procedures houdt. Der sit grif wat read yn my, as it giet om krêftich optreden en helderheid kreëarje."

Refleksje fan Cees: "Ik sjoch ornaris troch de heechste kleur (blau) nei de twadde (pears) en bring dy twa mei-inoar yn ferbân. Beide kleuren fertsjintwurdigje saneamde Wij-systemen (krekt as grien en turwoaise ), en soest oandrage kinne datsto yn 'e kearn graach wolst dat de dingen goed organisearre binne, systematysk sels, mar dat dat gedrach mear it gefolch is fan in mienskiplike ûntwikkeling en konsensus, as fan hegerhân oplein. Funksjoneel, doelmjittich oardere, dêr is neat mis mei."

"Laat je niet van de wijs brengen door een laag geel: jouw creativiteit is verweven met je ondernemerschap. Foar dy is in idee in fertrekpunt ta hanneljen, minsken belûke, echt in nij produkt of tsjinst de wrâld yn helpe. Dêr kinne dyn oranje, griene en reade wurdesystemen fan wearde wêze. Geel is mear wat fan ús jongere generaasjes: in kwaliteit om te gedijen yn de komplekse omstannichheden."

"Met jouw hoge mate van turwoise geef je blijk van een veel groter Wij-domein, waarin uiteenlopende talenten en achtergronden elkaar kunnen versterken. Ik kan mij voorstellen dat je erg effectief was in rollen waarin je anderen tot goede samenwerking moest brengen, zoals voorzitter en mediator."

Leidingjaan oan frijwilligers. Dick: "Als directeur van het Rode Kruis in mijn regio had ik te maken met 350 vrijwilligers, elk met hun eigen prima intinsjes, maar samen niet altijd even effectief. Tsjin de ferwachtingen yn feroare ik it systeem fan “ 1 baas ” nei in echt management team fan wol njoggen persoanen, mei it each op sa folle mooglik fertsjintwurdiging."

"En we giene yn goed oerlis systematysk belied meitsjen. Soms ek mei de konsekwinsje dat ik bepaalde frijwilligers dien krigen ha. Frijwillich is net itselde as komplete frijheid. Wy hiene as Reade Krús op 't lêst in moaie en drege put te klearen. Ik haw yn dy perioade in soad leard oer it ûnderskied tusken (begear)lieden, ûndernimmen en managen. Hast se allegearre nedich."

It kin net sûnder struktuer. Dick: "Je zit niet op een eiland, maar je beweegt je in de maatschappij. De keunst is om it systeem te ferbinen mei kreative minsken. En voor zover leiding nodig is, is het zaak dat de betreffende leidinggevende allereerst zichzelf goed begrijpt en vervolgens handelt vanuit oprechte interesse voor mensen."

Cees Hoogendijk
1 jannewaris 2024
Lêstiid 3 minuten
Hoe Goed Kent Dick Simons Himsels As Leidingjaande?
Foto: Dick Simons
  • Dit ferhaal is automatysk oerset mei Frysker Oersetter.